CÁC CÁCH THAY ĐỔI DOANH NGHIỆP

cách 1: tái nhân sự: đào tạo nhân sự tốt hơn, cũng chỉ chuyển biến được 10%

cách 2: tái cơ cấu

cách 3: tái cấu trúc: gò đi, thay đổi chiến lược sp lại, thì có cơ hội tạo đột phá trong công việc kinh doanh