Cách để lập nghiệp ở đâu cũng thành công

Có cái gì cho được đi cho đi luôn: thời gian, cống hiến, sự nhiệt tình

Mình cho đi cái mình đang giàu có để nhận lại cái mình đang thiếu thốn