Cách xem 1 website đang dùng themes và plugin gì?

Vào website đó

Ấn ctr F

Tìm kiếm với từ khóa themes hoặc plugin

Từ đó ta sẽ tìm được themes hay plugin mà web đó đang dùng