Nguyễn Thành Tiến

Môi giới có thể lừa bạn – đừng tin môi giới quá – phải có cách…