TỔNG HỢP TRIẾT LÝ SỐNG QUA CÁC GIAI ĐOẠN

Luôn nghĩ về bức tranh xấu nhất (để lường trước và chuẩn bị giải pháp fix…