Hành động hành động hành động

Làm chủ tiếng nói nhỏ trong đầu

Hành động, hành động, hành động

Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại

Liên tục phá vỡ giới hạn