Hãy tử tế!

  • Tử tế với đồng nghiệp => vì thế họ thích đi làm mỗi ngày . Sẽ thu hút và giữ chân lại nhiều nhân tài cho công ty
  • Tử tế với nhà cung cấp => họ sẽ hết lòng với bạn
  • Tử tế với khách hàng => khách luôn trở lại

Hãy tỏ ra tử tế, Mỗi ngày !!!