Hình ảnh khách hàng thích

  1. Hình ảnh chụp lượng hàng lớn, hình ảnh đơn hàng nhiều => chứng tỏ nhiều người mua => khách hàng luôn thích số đông
  2. Hình ảnh chi tiết khi sử dụng của sản phẩm
  3. Hình ảnh các khách hàng trước sử dụng đã thành công
  4. Hình ảnh phản hồi của khách hàng đã sử dụng sản phẩm