Hình thành nhân cách

Ta hình thành nhân cách qua các buổi nói chuyện

Ta bị ảnh hưởng bời

  • ý tưởng mà ta nghe được
  • người mà ta nói chuyện

Mỗi người tiếp xúc đều biết 1 thứ mà ta không biết, hãy học hỏi từ họ.