Hướng dẫn tăng dung lượng upload trên wordpress

sửa file htaccesss

php_value memory_limit 30M
php_value post_max_size 100M
php_value upload_max_filesize 300000M

1. Chỉnh sửa file .htaccess

Một trang hiện ra, đây là nơi website của bạn được lưu trữ.

Tiếp tục tìm đến thư mục public_html. Thông thường website của bạn sẽ được lưu trong thư mục này.

Sau đó, quan sát và tìm kiếm file .htaccess. Mặc định, file này sẽ bị ẩn đi.

Để làm file .htaccess hiện lên, nhìn lên góc bên phải phía trên. Chọn Settings:

tăng giới hạn kích thước upload file trong wordpress
Đánh dấu vào “Show Hidden Files(dotfiles)“. Nhấn Save.

Sau khi tìm được file .htaccess, click chuột phải chọn Edit.

Cuối cùng, thêm đoạn code sau vào file và nhấn Save Changes để lưu thay đổi.

[css light=”false”] php_value upload_max_filesize 1000M
php_value post_max_size 2000M
php_value memory_limit 3000M
php_value max_execution_time 180
php_value max_input_time 180
[/css]