Kinh nghiệm bản thân

Briantracy nói rằng SỰ TẬP TRUNG vô cùng quan trọng, cả BilGate, Warrent Buffet cũng nói vậy. Chính vì thế việc cần làm là rèn luyện thói quen tập trung, phải tập trung làm việc, tập trung hoàn thành công việc thật xuất sắc

Thói quen vô cùng quan trọng, mỗi ngày tôi đều phải chiến đấu để duy trì và thiết lập những thói quen tốt cũ và mới

Năng lượng, hành động nhanh hay chậm, hoàn thành xuất sắc công việc hay lười biếng cũng đến từ suy nghĩ hết, việc cần làm mỗi ngày là rèn luyện thói quen suy nghĩ thật tốt, thay đổi cách suy nghĩ đi sẽ thay đổi được cách hành động, từ chán nản không muốn làm sang tập trung làm việc xuất sắc

Ngày hôm nay tôi vẫn tiếp tục tạo đươc công ăn việc làm cho 3 nhân sự nữa, mỗi ngày tôi đều phải chiến đấu để duy trì được công ăn việc làm cho nhân viên, sự tập trung hoàn thành xuất sắc công việc của tôi còn mang thêm trách nhiệm với công ăn việc làm ổn định của nhân viên nữa, phải cố gắng.