Làm thế nào để hết tự ti

Không có người giỏi hay người dở

Chỉ có người biết trước và biết sau mà thôi