Lãnh đạo

  1. Không tùy thuộc chức danh, mà tùy thuộc CÁCH SỐNG
  2. Khả năng lãnh đạo là khả năng GIỮ MÌNH trong CHUẨN MỰC CÔNG VIỆC
  3. Nhận lãnh TRÁCH NHIỆM
  4. Vượt trội trong TẦM ẢNH HƯỞNG
  5. Xây dựng các MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP
  6. Nâng cao người khác qua GƯƠNG MẪU của mình (LÀM GƯƠNG)