phần mềm livestream

Free: obs, … 
Tiền: belive. tv , gostream,….nhiều

Dùng thôi. Nói ổn đinhj thì chả có cái nào tuyệt đối cả.
OBs nhiều ng đang dùng. Còn những cái kia có hay riêng. Cái nào phù hợp thì dùng. Dùng thử đi sẽ rõ