Sự rõ ràng rất quan trọng

Sự rõ ràng rất quan trọng

Tất cả mọi người ở mọi cấp bậc trong tổ chức cần biết các nhiệm vụ chính của mình là gì. Hãy đảm bảo rằng mọi nhân viên của bạn nắm rõ về đóng góp có giá trị nhất của họ đối với tổ chức. Một trong những điều tốt nhất bạn có thể dành cho các nhân viên của mình là giúp họ nắm rõ những việc quan trọng và có giá trị nhất mà họ có thể làm và sau đó giúp họ đạt được những mục tiêu này đúng hạn. Dù đang ở cấp bậc nào trong tổ chức, bạn cần phải biết hai điều: Thứ nhất là những nhiệm vụ chính của sếp bạn là gì? Nhiệm vụ ông ấy cần hoàn thành có vai trò quan trọng nhất đối với thành công của tổ chức là gì? Nếu bạn không biết câu trả lời cho những câu hỏi này, bạn sẽ không thể giúp sếp của mình hoàn thành nhiệm vụ, điều vốn rất quan trọng đối với thành công của chính bạn. Thứ hai là bạn cần phải biết các nhiệm vụ chính của mình là gì. Ngoài ra, mỗi nhân viên của bạn cũng phải biết câu trả lời cho câu hỏi này cũng như phải biết về những nhiệm vụ chính của mình theo trình tự quan trọng và thời hạn cần hoàn thành chúng.