Thay chữ sale bằng phần trăm giảm giá trong woocommerce

/*
 * Thay chữ Sale thành phần trăm (%) giảm giá
 * Author: levantoan.com
 */
add_filter('woocommerce_sale_flash', 'devvn_woocommerce_sale_flash', 10, 3);
function devvn_woocommerce_sale_flash($html, $post, $product){
  return '<span class="onsale"><span>' . devvn_presentage_bubble($product) . '</span></span>';
}
 
function devvn_presentage_bubble( $product ) {
  $post_id = $product->get_id();
 
  if ( $product->is_type( 'simple' ) || $product->is_type( 'external' ) ) {
    $regular_price = $product->get_regular_price();
    $sale_price   = $product->get_sale_price();
    $bubble_content = round( ( ( floatval( $regular_price ) - floatval( $sale_price ) ) / floatval( $regular_price ) ) * 100 );
  } elseif ( $product->is_type( 'variable' ) ) {
    if ( $bubble_content = devvn_percentage_get_cache( $post_id ) ) {
      return devvn_percentage_format( $bubble_content );
    }
 
    $available_variations = $product->get_available_variations();
    $maximumper      = 0;
 
    for ( $i = 0; $i < count( $available_variations ); ++ $i ) {
      $variation_id   = $available_variations[ $i ]['variation_id'];
      $variable_product = new WC_Product_Variation( $variation_id );
      if ( ! $variable_product->is_on_sale() ) {
        continue;
      }
      $regular_price = $variable_product->get_regular_price();
      $sale_price  = $variable_product->get_sale_price();
      $percentage  = round( ( ( floatval( $regular_price ) - floatval( $sale_price ) ) / floatval( $regular_price ) ) * 100 );
      if ( $percentage > $maximumper ) {
        $maximumper = $percentage;
      }
    }
 
    $bubble_content = sprintf( __( '%s', 'woocommerce' ), $maximumper );
 
    devvn_percentage_set_cache( $post_id, $bubble_content );
  } else {
    $bubble_content = __( 'Sale!', 'woocommerce' );
 
    return $bubble_content;
  }
 
  return devvn_percentage_format( $bubble_content );
}
 
function devvn_percentage_get_cache( $post_id ) {
  return get_post_meta( $post_id, '_devvn_product_percentage', true );
}
 
function devvn_percentage_set_cache( $post_id, $bubble_content ) {
  update_post_meta( $post_id, '_devvn_product_percentage', $bubble_content );
}
 
//Định dạng kết quả dạng -{value}%. Ví dụ -20%
function devvn_percentage_format( $value ) {
  return str_replace( '{value}', $value, '-{value}%' );
}
 
// Xóa cache khi sản phẩm hoặc biến thể thay đổi
function devvn_percentage_clear( $object ) {
  $post_id = 'variation' === $object->get_type()
    ? $object->get_parent_id()
    : $object->get_id();
 
  delete_post_meta( $post_id, '_devvn_product_percentage' );
}
add_action( 'woocommerce_before_product_object_save', 'devvn_percentage_clear' );