Tối ưu hóa lợi nhuận nên bắt đầu từ đâu

Nên bắt đầu từ tối ưu hóa tuyển dụng nhân sự

nhiều thằng ngu nghĩ thay đổi được nhận viên

chọn lựa người phù hợp

tao không cần người, tao cần người phù hợp làm được việc

cùng tư duy với dũng tiến nguyễn, nhân sự là quan trọng đầu tiên

ĐẦU VÀ LÀ YẾU TỐ ĐẦU TIÊN CẦN TẬP TRUNG VÀO CẢI TỔ ĐẦU TIÊN