TỰ ĐỘNG HÓA DOANH NGHIỆP

TẦM NHÌN CON NGƯỜI -> CHU KÌ KẾ HOẠCH -> CHU KÌ BÁO CÁO

CHỦ TỊCH : 5 NĂM

TGD: 1 NĂM

TRƯỞNG PHÒNG: 1 THÁNG

NHÂN VIÊN: 1 TUẦN